Podmínky

 1. ceny jsou smluvní – jakékoliv výjimky k výše uvedeným podmínkám jsou možné, ale jen po předchozí domluvě
 2. hodiny se počítají jako vyučovací – 1 vh = 45 min
 3. výše lektorného – u akcí akreditovaných lektorem jde obvykle o 900,-Kč/vh + příprava, která činí 1 vyučovací hodinu na každé 4 hodiny vybrané formy podpory; všechna témata jsou akreditována na 8 vyučovacích hodin, některá i na 16 vyučovacích hodin
 4. výše lektorného – u akcí akreditovaných jinou institucí (či akcí neakreditovaných) jde obvykle o 800,-Kč/vh + příprava, která činí 1 hodinu na každé 4 vyučovací hodiny vybrané formy podpory,
 5. mentoring, konzultace a facilitace – 800,-Kč/vh vč. reálného času přípravy a následných činností
 6. v přípravě a následné podpoře jsou zahrnuty tyto aktivity: komunikace s objednavatelem, příprava pomůcek, příprava učebny, rozesílka podpůrných materiálů účastníkům, zpráva o průběhu, vyúčtování, ev. vydání osvědčení aj.
 7. objednavatel hradí cestovní náklady – aktuální je sazba 9 Kč/km (výchozí místo – Němčice u Pardubic), platí i v případě použití prostředků veřejné dopravy
 8. všechna uvedená témata jsou v souladu s požadavky rámcových vzdělávacích programů  
 9. lektor upřednostňuje fakturaci, před prací na dohodu
 10. lektor vítá od objednavatele písemnou objednávku, ale nevyžaduje ji
 11. pokud objednavatel domluvenou akci zruší méně než 7 dní před jejím konáním, bude si lektor nárokovat storno poplatek ve výši nákladů na přípravu, která činí 1 vyučovací hodinu na každé 4 vyučovací hodiny vybrané formy podpory => u čtyřhodinové akce jde o 800,-Kč, u osmihodinové akce jde o 1.600,-Kč
 12. součástí vybraného tématu může být i individuální podpora (konzultace, mentoring aj.), která vede ke zvýšení kvality a efektivity vyučování – v tomto případě mentor s klientem sepisuje kontrakt o individuální podpoře, poskytuje klientovi zápis ze společné schůzky a zavazuje se dodržovat etický kodex ICF (International Coach Federation) či EMCC (European Mentoring and Coaching Council) – zejména pravidlo diskrétnosti a mlčenlivosti  
 13. upřednostňovány jsou celodenní (8 vyučovacích hodin) a vícedenní akce; osmihodinovou akci nelze uskutečnit v odpoledních hodinách, ale jen jako celodenní akci nebo jako dvě půldenní akce (4 + 4 ev. 5 + 3 vyučovací hodiny)
 14. předpokládá se, že akce nebude začínat před 7:00 a nepřekročí 17:00 (pro webináře je to 21:00), výjimkou mohou být pobytové akce
 15. stravu si lektor zajišťuje sám
 16. ve zvláštních případech (špatná dostupnost, brzký začátek akce ve vzdáleném místě, vícedenní akce ap.) objednavatel zajišťuje/hradí lektorovi nocleh v místě konání akce
 17. maximální počet účastníků je 30 (neplatí pro webináře), v případě vyššího počtu účastníků je nutné skupinu dělit a akci uspořádat 2x; minimální počet účastníků není stanoven
 18. objednavatel na základě domluvy zajišťuje požadavky na audiovizuální techniku a uspořádání učebny – standardně jde vždy o flipchart s papíry, fixy, interaktivní tabuli či dataprojektor, připojení na internet, reproduktory, uspořádání učebny pro práci ve skupinách (3 až 5 míst na jednu skupinu)
 19. průběh akce mohou ovlivnit: nadlimitní počet účastníků (tzn. nad 30 účastníků na jeden seminář), nedostatečná časová dotace na realizaci akce, nevhodné místo konání a nedostatečné vybavení učebny vč. požadované audiovizuální techniky – za nedodržení těchto podmínek nese plnou odpovědnost objednavatel – lektor pak může změnit obsah a podobu akce nebo i (v naléhavých případech) akci na místě zrušit